Svi tekstovi i slike koji se objave na sajtu imamnestodakazem.rs zaštićeni su autorskim pravima, osim slika koje su proglašene za JAVNO DOBRO. Videti više na: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Svako kopiranje tekstova i prenos na druge sajtove sa sajta imamnestodakazem.rs bez odgovarajuće atribucije tj. stavljanja oznake autora teksta i odgovarajućeg linka/veze ka sajtu imamnestodakazem.rs smatraće se za kršenje autorskih prava.

Tekstovi sa sajta imamnestodakazem.rs ne smeju se bez dozvole autora objavljivati u bilo kakvim elektronskim časopisima, e-knjigama, ili u štampanoj verziji, niti se smeju distribuirati radi prodaje odnosno komercijalne upotrebe bez izričite saglasnosti autora.

Tekstovi i slike na sajtu imamnestodakazem.rs mogu se DELITI PREKO DRUŠTVENIH MREŽA bez kontakta autora i to upotrebom dugmeta za deljenje na odgovarajuću društvenu mrežu.

Ukoliko se DELI samo slika bilo da je ona proglašena za javno dobro, bilo da je zaštićena autorskim pravima, poželjno je navesti autora fotografije i/ili staviti atribuciju tj. vezu ka sajtu sa koga je slika skinuta.

Slike koje su na sajtu imamnestodakazem.rs većinom su JAVNO DOBRO i uglavnom sve imaju oznaku sa kog sajta potiču ili link ka autoru fotografije.

Fotografije koje su ZAŠTIĆENE AUTORSKIM PRAVIMA na sajtu imamnestodakazem.rs će se objavljivati samo uz dozvolu autora fotografije i oznaku ko je autor fotografije, stavljenu bilo ispod slike, bilo kao link/veza na koju kad se klikne ide se direktno na web mesto sa kog je slika skinuta. Sajt imamnestodakazem.rs ne plaća korišćenje fotografija zaštićenih autorskim pravima ukoliko autor fotografije to dozvoli pismenim ili elektronskim putem.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi autorskih prava, možete me kontaktirati na: blog@imamnestodakazem.rs